Strona zakładu

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do odwiedzania i zapoznania się ze stroną Zakładu Historii Powszechnej XIX i XX wieku.

 

 

https://www.facebook.com/Zak%C5%82ad-Historii-Powszechnej-XIX-i-XX-w-IH-UAM-259023617832184/?ref=ts&fref=ts&__mref=message_bubble

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Konferencja

Koło Naukowe Historyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza do udziału w IX Międzynarodowej Studenckiej Konferencji Naukowej Historyków Nowożytników „Opozycja – bunt – powstanie. Opór przeciw władzy w epoce nowożytnej”, która odbędzie się w dniach 30 listopada – 2 grudnia 2016 r. (śr.-pt.) w Krakowie.
Przedmiotem tegorocznych obrad będzie szeroko rozumiany opór wobec władzy w Rzeczypospolitej polsko-litewskiej i innych krajach europejskich. Chcielibyśmy przyjrzeć się formom i poziomom oporu różnych stanów wobec zwierzchności, zarówno na drodze legalnej, jak i wykraczającej poza ustalone normy prawno-ustrojowe, prowadzącej do otwartego buntu.
Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń, których tematy będą przybliżać motywy (polityczne, ekonomiczne, religijne) wywołujące niezgodę stanów na postulaty władzy zwierzchniej, sposoby i warunki umożliwiające osiągnięcie kompromisów, okoliczności, kiedy konfrontacja stawał się nieunikniona, a także konsekwencje sukcesów lub klęsk oporu stanowego.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 22 października 2016 r. (sob.)

Opłata konferencyjna wynosi 40 zł (w tym zawiera się też opłata za obiad) oraz dodatkowe 40 zł za każdy dzień noclegu.

Planowane jest wydanie publikacji pokonferencyjnej w serii „Nowożytnicze Zeszyty Historyczne” wydawanej przez KNHS UJ.

Wszystkie niezbędne informacje i adresy znajdują się na fanpage’u konferencji:
https://www.facebook.com/opozycja.bunt.powstanie

Prosimy o przekazanie informacji o konferencji drogą mailową i facebookową członkom Waszych kół naukowych.
Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Zaproszenie na wystawę w Bibliotece Raczyńskich

document-page-001-6document-page-002-3

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Logo dla Koła! Konkurs

Szanowni Państwo, capsule

jednym z postawionych przez nas celów było stworzenie loga SKNH im. Gerarda Labudy. Konkurs jest skierowany do wszystkich zainteresowanych, capsule na nadsyłanie projektów loga, salve które będzie wpisane w kształt koła lub kwadratu aby mogło służyć nam przez wiele lat i cieszyć nasz wzrok, oczekujemy do 30 września 2016 r. Rozwiązanie konkursu nastąpi z początkiem października. Planowana jest nagroda dla zwycięzcy, jednak obecnie niech pozostanie tajemnicą. Także pióra, pędzle i programy graficzne niech idą w ruch i tworzą wspaniałe logo dla Koła. Projekty przesyłamy na mail Koła: sknhuam@gmail.com

 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Grillowanie na Historicum :)

Zapraszamy 🙂

https://www.facebook.com/events/1184692278217003/

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Konkurs

Konkurs na innowacyjny artykuł naukowy, sales projekt, ailment   pt.: ?Debiut naukowy 2016? ? ?ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ?
Projekt organizuje:
BIURO prof. dr hab. inż. Jerzego Buzka – POSŁA DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, viagra & PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA w Raciborzu, & Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, & Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju, oraz Stowarzyszenie UNIA PANEUROPEJSKA SILESIA

Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie studentom opublikowanie w wersji książkowej autorskiego artykułu o profilu naukowym, bowiem zgodnie z wymogami ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki ?warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.16)) lub w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej lub publiczna prezentacja dzieła artystycznego.?

Termin ogłoszenia: 1 kwietnia 2016 r.
Termin nadesłania prac: 30 października 2016 r.
Termin rozstrzygnięcia: 20 grudnia 2016 r.

1.      Projekt ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć wszyscy
studenci studiów I, II i III stopnia, oraz absolwenci nie posiadający tytułu naukowego ? doktora.
2.      Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie zadebiutowania w publikacji o
profilu naukowym, a jednocześnie w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej, oraz wystąpienie podczas międzynarodowej konferencji naukowej, przedstawiając recenzowane wystąpienie.
3.      Każdy uczestnik może przysłać własny artykuł, w którym przedstawi
swój pogląd, pomysł, punkt widzenia, o dowolnej tematyce i profilu, pod warunkiem, że będzie się odnosił do pojęcia ?zrównoważonego rozwoju?.
Artykuł powinien mieć charakter naukowy i zawierać w sobie nurt/aspekt innowacyjny.
4.      Artykuł oraz kartę zgłoszenia należy przesłać w wersji elektronicznej
(plik Word oraz PDF) oraz płyta CD, a także jeden egzemplarz w wersji papierowej –  sygnowany tj. opatrzony na odwrocie następującymi danymi:
imię i nazwisko autora oraz adres. Prace nie mogą być oprawiane.
5.      Do prac należy dołączyć wypełnioną załączoną kartę zgłoszenia
zawierającą oświadczenie autora. Prace bez karty zgłoszenia nie będą opiniowane ani oceniane przez recenzentów.
6.      Prace konkursowe oraz materiał na CD pozostają do dyspozycji
organizatora i nie podlegają zwrotowi.
7.      Prace należy przesłać lub dostarczyć na adres: Biuro Posła do
Parlamentu Europejskiego prof. Jerzego Buzka, 47-400 Racibórz, ul.
Drzymały 38/1, z dopiskiem ?Debiut naukowy 2016? oraz na adres e-mail hk@buzek.pl .
8.      Ostateczny termin dostarczenia prac upływa: 30 października 2016
roku.
9.      Weryfikacji, oceny prac i  podziału nagród dokona zespół powołany
przez organizatora, który przekaże wyniki swojej pracy do zatwierdzenia Radzie Naukowej z prof. dr hab. inż. Jerzym Buzkiem na czele.
10.     Autor/ka najciekawszej pracy ? zostanie zaproszony/a do odwiedzenia
Parlamentu Europejskiego przez prof. Jerzego Buzka. Ponadto przyznane zostaną wyróżnienia,  w tym: studentowi/ce będącym jeszcze przed zdobyciem tytułu licencjata, studentowi/ce nie posiadających tytułu magistra, również przewidywane jest wyróżnienie dla doktoranta, a także wręczone zostanie wyróżnienie specjalne za prace zespołową.
11.     Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po 20 grudnia 2016 roku, m. in. na
stronie internetowej www.buzek.pl wraz ze streszczeniami nagrodzonych prac.
12.     Autorzy prac zakwalifikowanych do wydania książkowego zostają
zaproszeni do prezentacji swojego recenzowanego artykułu, podczas międzynarodowej konferencji naukowej, która odbędzie się z udziałem specjalnych gości, recenzentów i Rady Naukowej na początku 2017 roku. O terminie uczestnicy zostaną powiadomieni drogą  mailową lub pocztą.
13.     Uczestnictwo w niniejszym projekcie jest równoznaczne z akceptacją
przez autorów wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.
14.     Przesłanie do organizatora karty zgłoszenia jest równoznaczne z
oświadczeniem, stanowiącym iż: przedłożone opracowanie nie było dotychczas publikowane ani przesłane do jakiejkolwiek redakcji w celu opublikowania.
15.     Biuro organizacyjne:
Dr Henryk A. Kretek ? (Biuro Posła do PE prof. Jerzego Buzka) tel. (+48)
609 771 772; hk@buzek.pl,
Dr Jakub Berezowski ? (Prorektor PWSZ w Raciborzu), tel. 32 414 93 02, jakub.berezowski@pwsz.raciborz.edu.pl ; Dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. nzw. w Pol. Śl., Kierownik Katedry Stosowanych Nauk Społecznych)
tel: 32-277-73-23,  roz2@polsl.pl, aleksandra.kuzior@polsl.pl, Karta zgłoszenia:

Standardy edytorskie:
Artykuły można przysyłać w językach: polskim, angielskim  i niemieckim.
Czcionka: Times New Roman 12, interlinia 1,5; Marginesy: 2,5 cm Objętość ok. 10 stron (to około 20 000 znaków), przypisy u dołu strony, a bibliografia na końcu.
Ponadto na stronie www.buzek.pl w specjalnej zakładce dotyczącej konkursu [Debiut naukowy ? ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ], załączamy standardy niezbędne do prawidłowego tworzenia przypisów i bibliografii.
Jak pojmujemy kryterium naukowości?
Aby artykuł został uznany za naukowy, jego autor musi  zaprezentować swój własny stosunek do problemu który opisuje. Rada Naukowa będzie oceniać wkład intelektualny autora, jego inwencję, sposób omówienia problemu jak i  prowadzenia procesu myślowego. Ważne jest bowiem to, aby oprócz wiedzy ? mieć swój własny pogląd i punkt widzenia na sprawy, które będą przedmiotem artykułu.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Spotkanie Sekcji Historii Życia Codziennego

Serdecznie zapraszamy!Document-page-001 (5)

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Spotkanie Sekcji Orientalistycznej

Sekcja Orientalistyczna zaprasza na spotkanie w najbliższą środę o godzinie 18:00 do sali 3.105. Wszelkie informacje poniżej. Zapraszamy Izabela-Nowak (1)Emotikon smile

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Fotografie z konferencji

Szanowni Państwo, nurse dziękujemy wszystkim obecnym na VI Ogólnopolskiej Konferencji o Autorytecie.Synowie i córy Klio. Historycy jako autorytety. Było nam niezmiernie miło Państwa gościć i wysłuchać wielu ciekawych referatów. Zapraszamy już za rok na VII edycję konferencji Emotikon smile

https://www.dropbox.com/?/tf23e9r?/AAD8j3y4wAjB2ShojP-_CZIha

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Spotkanie w sprawie OZHSu

Szanowni Państwo, price

w imieniu organizatorów XXV OZHS ze Studenckiego Koła Naukowego Historyków im. Prof. Gerarda Labudy przy Instytucie Historii UAM zapraszamy na spotkanie wstępne wszystkich, którzy chcieliby wspomóc tę szacowną inicjatywę. Chcemy utworzyć komitet organizacyjny, który przyczyni się do jak najlepszego przygotowania tej ważnej naukowej imprezy studenckiej. Wydaje się ona dobrą okazją, by połączyć siły wszystkich aktywnych studentów Wydziału Historycznego w Poznaniu, aby całe wydarzenie dobrze wpisało się w historię zjazdów. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, dnia 16 maja b.r. o godzinie 17.30 w sali 1.63.

dr Igor Kraszewski

Opiekun SKNH

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj